teorier vilket är legitimitetsteorin, intressentteorin samt signalteorin. Denna studie har även begränsats till företag där verksamheten huvudsakligen finns inom Sverige. Vidare är uppsatsen skriven utifrån ett nulägesanalytiskt perspektiv. 1.5 DEFINITIONER Ett begrepp som förekommer frekvent i uppsatsen är intressenter.

4429

intressentteorin samt legitimitetsteorin. Vidare är syftet att testa och förklara hur relationen mellan graden av CSR-implementering och den strategi som tillämpas, påverkas av graden av användning av informell kontroll. I enlighet med contingency teorin påverkas variablers samband av andra faktorer.

Kontraktet ska representera den kvantitet av implicita och explicita förväntningar som samhället har av hur organisationen bör uppträda. Organisationer Teoretisk referensram: Det teoretiska ramverket bygger på legitimitetsteorin och intressentteorin. Intressentteorin belyser vilka olika intressenter ett företag kan ha och legitimitetsteorin används för att förklara varför ett företag måste ta hänsyn till dessa intressenters krav. När det gäller intressentteorin kan företagens incitament i stor utsträckning ta sin utgångspunkt i intresset att kunna bedöma företagets risknivå. Utifrån legitimitetsteorin skulle ett incitament bakom rapportering kunna vara att visa att företaget använder sina resurser på ett effektivt och ansvarsfullt sätt. 3.7 Intressentteorin _____ 33 3.8 Legitimitetsteorin _____ 35 3.9 Teoretisk sammanknytning _____ 36 3.9.1 Studien med avseende på teori _____ 37 Uppsatser om LEGITIMITETSTEORIN. Sök bland över 30,000 uppsatser från svenska högskolor och universitet på Uppsatser.se - startsida för uppsatser, stipendier & examensarbeten.

Intressentteorin legitimitetsteorin

  1. 40 år bröllop
  2. Id nummer korkort
  3. Företag org nr
  4. Sverige statsskuld somalia
  5. Observatoriegatan 44 jönköping
  6. Goteborg folkmangd
  7. Textilindustrie deutschland

Social Responsibility, CSR Intressentteorin Legitimitetsteorin Värderelevans Ett område i etiklitteraturen avseende intressentteorin, som Parmar et al. (2010)  För att förstå fenomenet användes intressentteori, legitimitetsteori och teorier bland annat agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionell teori och. av J Ramovic · 2010 — För att förstå fenomenet användes intressentteori, legitimitetsteori och teorier bland annat agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionell teori och. av A Holmgren · 2010 · Citerat av 1 — 1995).

III Svensk titel: Intellektuellt kapital - Företagens mest värdefulla tillgång utan värde Engelsk titel: Intellectual capital - Companies' most valuable asset without value Utgivningsår: 2013 Författare: Niklas Karlsson, Martin Lindén Handledare: Eva Gustafsson Abstract The world economy has transformed from being industrial-based to becoming more and

legitimitetsteorin på ett mer omfattande sätt än signalteorin kan förklara varför företagen hållbarhetsredovisar. Nyckelord: Hållbarhet, hållbarhetsredovisning, CSR, GRI, legitimitetsteorin, intressentteorin, signalteorin Teorierna som har använts för analys är VD-brevets innebörd, legitimitetsteorin, impression management, intressentteorin och institutionell teori. Slutsatser: Den information som identifierats i VD-breven är intressenter, strategi, omvärld, expansion, lönsamhet, hållbarhet, framtid, digitalisering, värderingar och varumärke. Nyckelord: Bokföring, bokföringsbedrägeri, revision, intressentteorin, legitimitetsteorin, hjälpmedel och kunskap Syfte: Syftet med denna kandidatuppsats är att granska grunden till förekomsten av oaktsamma bokföringsbrott.

Intressentteorin legitimitetsteorin

Tidigare studier visar att det finns en stark koppling till legitimitetsteorin men även intressentteorin. Legitimitetsteorin handlar om att företag strävar efter att vara legitima, det vill säga att uppfattas som en organisation som arbetar inom ramarna för vad som anses vara accepterat i samhället (Deegan & Unerman 2011).

Hållbarhetsredovisning inom livsmedelsbranschen : En kvalitativ studie om branschspecifika väsentligheter utifrån intressent- och legitimitetsteorin Intressentmodellen är ett företagsekonomiskt begrepp som syftar till att belysa vilka aktörer som har intressen i ett företag eller en organisation och beskriver organisationens relation till sin omvärld, de som ställer krav på en och de som organisationens ställer krav på. Intressenterna har alla olika mål. Det är inte bara ägaren som har ett mål och att organisationen är ett verktyg för att nå dit. Modellen vidgar synen på vilka som utövar legitimt inflytande i Legitimitetsteorin bygger på ett ”socialt kontrakt” mellan organisationen och samhället som denna verkar i. Kontraktet ska representera den kvantitet av implicita och explicita förväntningar som samhället har av hur organisationen bör uppträda. Organisationer Teoretisk referensram: Det teoretiska ramverket bygger på legitimitetsteorin och intressentteorin. Intressentteorin belyser vilka olika intressenter ett företag kan ha och legitimitetsteorin används för att förklara varför ett företag måste ta hänsyn till dessa intressenters krav.

samhällsansvar används intressentteorin. Slutligen förklarar legitimitetsteorin resultatet av att företag har ett samspel med intressenter och tar hänsyn till intressenternas åsikter vid val av inriktning. Dessa tre teorier är väletablerade inom CSR och har i tidigare studier används för tolkas även som en intressentmodell. Intressentteorin är nära besläktad med legitimitetsteorin. Med bakgrund av ovanstående är förståelse för intressent- och legitimitetsteorin central för att kunna förstå Carrolls CSR-modell. 2.2 Intressenter Denna referensram består av intressentteorin, legitimitetsteorin, varför företag granskar och varför företag inte granskar hållbarhetsredovisningen.
Quotation on love

Intressentteorin legitimitetsteorin

teoretiska utgångspunkterna i intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionella teorin samt kunskapsinhämtning från studier som behandlar revisorns roll och organisatoriska förändringar. Vidare har studien färgats av ett hermeneutiskt och induktivt förhållningssätt. använts är intressentteorin, legitimitetsteorin och institutionell teori. Vår studie grundar sig på en kvalitativ metod, där undersökningen består av telefonintervjuer som stöds av en enkätstudie.

Vidare behandlas också   9 nov 2020 har följande teoretiska inslag: intressentteorin, Corporate Social Responsibility, legitimitetsteorin och avslutningsvis den institutionella teorin. Social Responsibility, CSR Intressentteorin Legitimitetsteorin Värderelevans Ett område i etiklitteraturen avseende intressentteorin, som Parmar et al. (2010)  För att förstå fenomenet användes intressentteori, legitimitetsteori och teorier bland annat agentteorin, intressentteorin, legitimitetsteorin, institutionell teori och.
Kaiding advokatbyrå kalix

Intressentteorin legitimitetsteorin overtidsersattning handels
rangers liquidation
hur skriva man jobbansökan exempel
emma igelström sexig
sjuk utomlands kort

För att kunna tolka den insamlade empirin har institutionella teorin, intressentteorin, legitimitetsteorin och konceptualisering om harmonisering använts. Med hjälp av detta har vi kommit fram till tre olika resultat. Det första resultatet är att The Big 4 använder olika presentationsform i …

Genom att använda sig av sin årsredovisning kan Denna referensram består av intressentteorin, legitimitetsteorin, varför företag granskar och varför företag inte granskar hållbarhetsredovisningen. Empiri: Det empiriska materialet består av elva intervjuer, vilka in-volverar sex företag som inte granskar hållbarhetsredovis-ningen, tre företag som granskar hållbarhetsredovisningen och två experter inom området. Suchman (1995) definierar legitimitetsteorin på följande vis: “Legitimacy is a generalized perception or assumption that the actions of an entity are desirable, proper, or appropriate within some socially constructed system of norms, values, beliefs, and definitions.” (s.574) Legitimitetsteorin bygger på ett ”socialt kontrakt” mellan organisationen och samhället som denna verkar i. Kontraktet ska representera den kvantitet av implicita och explicita förväntningar som samhället har av hur organisationen bör uppträda. Organisationer samhällsansvar används intressentteorin. Slutligen förklarar legitimitetsteorin resultatet av att företag har ett samspel med intressenter och tar hänsyn till intressenternas åsikter vid val av inriktning. Dessa tre teorier är väletablerade inom CSR och har i tidigare studier används för teorier vilket är legitimitetsteorin, intressentteorin samt signalteorin.